Η εταιρεία μας εφαρμόζει απαρέγκλιτα όλα τα άρθρα των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με τη σφράγιση των μετρητών ποσότητας υγρών καυσίμου και υγραερίου κίνησης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ 2044 Β της 22-08-2013, καθώς και στην τελευταία τροποποίησή του στις 31/07/2014.

Σε ό,τι αφορά το συγκριμένο αντικείμενο, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 600 σφραγίσεις πρατηρίων, παραδίδοντας τους αντίστοιχους τεχνικούς φακέλους.

Για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ διαθέτουμε

  • Οδηγίες εργασίας σχετικές με το αντικείμενο
  • Πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό στα θέματα σφράγισης αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων υγραερίου και μετρητών πετρελαίου.
  • Διαπιστευμένα λιτρομετρα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους.
  • Εγκεκριμένες σφραγίδες ένδειξης μια χρήσης, με μοναδιαίο αριθμό αναγραφόμενο στην κάθε μία.
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταγραφής των εργασιών σφράγισης.
  • Στοιχεία όλων των μετρητών και αντλιών για την κατάρτιση των τεχνικών φακέλων όπως σχέδια σφράγισης, εθνικές εγκρίσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά.

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν κατατεθεί και λάβει την αντίστοιχη έγκριση από τη Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία του Ομίλου μας ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε ή επισκεφθείτε το www.petrotek.gr