Η διακίνηση προϊόντων υψηλής τιμής επιβάλλει τη γνώση των διακινηθεισών ποσοτήτων με ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πώληση ή αγορά εμπορευμάτων.

Στην περίπτωση της διακίνησης υγρών καυσίμων, οι ακριβείς μετρήσεις της ποσότητας και η μείωση των ελλειμμάτων στην αγορά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοπιστία των εμπορικών εταίρων.

Στον παράγοντα της ογκομέτρησης δεν δόθηκε μέχρι πρόσφατα η απαιτούμενη προσοχή, και οι ογκομετρήσεις πραγματοποιούνταν με απόλυτα πρόχειρες και αδόκιμες μεθόδους, όπως και με ακατάλληλο εξοπλισμό (μη διακριβωμένα δοχεία ιδιοκατασκευής). Στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων Εισροών-Εκροών, η ακριβής καταγραφή και ο έλεγχος παραλαβών, αλλά και των αποθεμάτων καυσίμων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον ορθό υπολογισμό του ισοζυγίου Εισροών-Εκροών.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διενέργειας αξιόπιστων ογκομετρήσεων, έχοντας εντοπίσει το σοβαρό αυτό τεχνικό κενό, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν το νέο νομοθετικό πλαίσιο ΕΙΣ-ΕΚ, προχώρησε από το 2013 στη δημιουργία ενός σύγχρονου Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών Καυσίμων.

Το σύγχρονο εργαστήριό μας αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διαρκή εκπαίδευσή του, έχει αναπτύξει αξιόπιστο και ακριβή εξοπλισμό και μέθοδο.

Το Διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO17025 Εργαστήριο Διακριβώσεων Δεξαμενών Καυσίμων διενεργεί ογκομετρήσεις με αξιοπιστία και μεγάλη ακρίβεια.

Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, είναι η παροχή αξιόπιστων διακριβώσεων.

  • Διακριβωμένος εξοπλισμός που ελέγχεται διαρκώς
  • Εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό που διενεργεί το πείραμα της δειγματοληψίας ακολουθώντας αυστηρά τη μέθοδο
  • Καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που αναλύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα της δειγματοληψίας με εξειδικευμένο λογισμικό
  • Βαθμονόμηση της δεξαμενής σύμφωνα με τη νομοθεσία (αναγραφή όγκου ανά χιλιοστό μαζί με την αντίστοιχη μετρητική αβεβαιότητα). Παράδοση στο πελάτη του πιστοποιητικού Διακρίβωσης.
  • Αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και ανάλυση των αποτελεσμάτων διακρίβωσης
  • Υψηλός δείκτης κλάσης διακρίβωσης που αγγίζει έως και το 0,01% ενώ σε καμιά περίπτωση δε ξεπερνά το 0,1%. Ως δείκτης κλάσης διακρίβωσης έχει οριστεί η σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα στην εκτίμηση του συνολικού όγκου της δεξαμενής

Για περισσότερες πληροφορίες www.petrotek.gr

SO17025 Εργαστήριο Διακριβώσεων Δεξαμενών Καυσίμων