Σύστημα Ασφαλούς Ανεφοδιασμού Βυτίων

Για Ανεφοδιασμό και Παραδόσεις Βυτίων σε Ζώνες Αντιεκρηκτικότητας (EX) και Μη Αντιεκρηκτικές (non-EX) Ζώνες

Το Σύστημα Ασφαλούς Ανεφοδιασμού Βυτίων & Παραδόσεων Level Remote Control - Deadman της εταιρίας SecuTech Αυστρίας βελτιώνει την αποδοτικότητα των Βυτιοφόρων Οχημάτων, καθώς ο αποδοτικός ανεφοδιασμός μειώνει τους χρόνους.

Το Σύστημα είναι απλό και εύκολο στη χρήση, καθώς όλες οι απομακρυσμένες λειτουργίες είναι ενσωματωμένες σε μία μόνο συσκευή

Το Σύστημα προσφέρεται με εξοπλισμό τόσο για Ζώνες Αντιεκρηκτικότητας (EX), όσο και με εξοπλισμό για Μη Αντιεκρηκτικές (non-EX) Ζώνες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Ασύρματο Σύστημα - Λειτουργεί με συχνότητα 433MHz μεταξύ Πομποδέκτη και Συστήματος.

Το Σύστημα LRC (Level Remote Control) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπου βυτιοφόρου οχήματος, τόσο για ανεφοδιασμό όσο και για παραδόσεις, είτε πρόκειται για Αντιεκρηκτικές (EX), είτε για μη Αντιεκρηκτικές (non-EX) εφαρμογές, ανεξαρτήτως του καυσίμου ή προϊόντος που μεταφέρει το βυτίο (πετρελαιοειδή, LPG, χημικά, αέρια, κονιάματα, αμμωνία, αεροπορικό καύσιμο κλπ.).

Το Σύστημα χρησιμοποιείται με προκαθορισμένους χρόνους λειτουργίας και Κομβίο Παρουσίας. Οι συνηθέστεροι χρόνοι είναι: 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 2 λεπτά ή 4 λεπτά. Δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού του συστήματος σε διαφορετικούς χρόνους λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Το Σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε σταθερή βάση (ανεφοδιασμός βυτίου στο γεμιστήριο), είτε στο ίδιο το βυτίο (παραδόσεις σε πελάτες).

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ανεφοδιασμού του βυτίου ή παράδοσης στον πελάτη, ο χρήστης ενεργοποιεί το Σύστημα (πιέζοντας τα κατάλληλα πλήκτρα). Με την ενεργοποίηση, ξεκινά η αντίστροφη χρονομέτρηση για την αυτόματη παύση της διαδικασίας: για παράδειγμα 30 δευτερόλεπτα. Αν χρησιμοποιείται η Μη Αντιεκρηκτική Συσκευή (non-EX), ο χρήστης μπορεί να δει στην οθόνη αντίστροφη μέτρηση του διαθέσιμου χρόνου.

Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει τη συνέχιση της διαδικασίας, πιέζοντας ένα πλήκτρο στην οθόνη της συσκευής, και τότε η αντίστροφη μέτρηση επανεκκινεί. Αν ο χρήστης δεν επανεκκινήσει τη διαδικασία εντός του προκαθορισμένου χρόνου λειτουργίας, θα λάβει μήνυμα μετά από 20 δευτερόλεπτα (Ηχητικό μήνυμα στις Αντιεκρηκτικές συσκευές / Φωτεινή ένδειξη στις Μη Αντιεκρηκτικές), διάρκειας 10 δευτερολέπτων. Αν ο χρήστης δεν επανεκκινήσει το χρόνο λειτουργίας, πιέζοντας το πλήκτρο, εντός των 10 αυτών δευτερολέπτων, η διαδικασία ανεφοδιασμού ή παράδοσης διακόπτεται αυτόματα.

Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού ή της παράδοσης, οι πρόσθετες λειτουργίες του Συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν (για παράδειγμα: Έναρξη/Παύση λειτουργίας αντλητικού, Κομβίο Έκτακτης Ανάγκης).

Το Κομβίο Έκτακτης Ανάγκης (Emergency stop) είναι πάντα διαθέσιμο στη Συσκευή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συστήματος. Έτσι, το Σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα επιπλέον Σύστημα Ασφαλείας, ή και σαν ένα Σύστημα Αποφυγής Υπερχείλισης.

Εξοπλισμός Συστήματος

Όλα τα παραπάνω συστήματα είναι αυτό-ελεγχόμενα (fail-safe-systems), δηλαδή έχουν σχεδιαστεί να διακόπτουν αμέσως τη διαδικασία ανεφοδιασμού ή παράδοσης αν διαγνώσουν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο ίδιο το σύστημα (για παράδειγμα: απώλεια ενσύρματης σύνδεσης μεταξύ LRC-Φορτιστή και LRC-Δέκτη, απώλεια ασύρματης σύνδεσης κλπ.).

Οι ασύρματες συνδέσεις είναι πολύ ισχυρές, με χαμηλό εύρος συχνοτήτων για αποφυγή παρεμβολών από εξωτερικούς παράγοντες. Περισσότερα του ενός συστήματα μπορούν να λειτουργούν και ταυτόχρονα σε μία εγκατάσταση, χωρίς παρεμβολές ή δυσλειτουργίες. Η εμβέλεια του συστήματος είναι έως 300 μέτρα.

Πιστοποιήσεις & Πρότυπα

Η εταιρία Secu-Tech είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001, ενώ και η παραγωγή της είναι πιστοποιημένη κατά ATEX. Όλα τα προϊόντα της εταιρίας All Secu-Tech κατασκευάζονται στην Αυστρία και φέρουν πιστοποίηση ATEX.