Ο Όμιλος Σπυρίδη αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την εκτέλεση έργων Πολιτικού Μηχανικού για έργα:

  • Εγκατάστασης απλού γεμιστηρίου θέρμανσης πρατηρίου
  • Έως σύνθετες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων Πετρελαϊκών Εταιριών

Οι κατασκευές γεμιστηρίων γίνονται με προμήθεια υλικών από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους του χώρου όπως:

  • Μετρητές Liquid Controls και Sampi
  • Βραχίονες φόρτωσης Silea
  • Αντλίες Gromer

Για περισσότερες πληροφορίες www.petrotek.gr