πιστοποιήσεις

Η Εταιρία είναι μια εκ των πρωτοπόρων που εγκατέστησαν και εφάρμοσαν “Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας” ήδη από το 1995, τόσο για τη Διοίκηση, όσο και για την Παραγωγή, τελική Επιθεώρηση και  Δοκιμές των παραγομένων προϊόντων της.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015, από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV NORD (Certificate Registration No: 44100053103).

Τόσο οι Διοικητικές, όσο και οι Παραγωγικές Διεργασίες της Εταιρίας ελέγχονται με κατάλληλες μεθοδολογίες, σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του προϊόντος, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την υψηλή του ποιότητα και την απόλυτη εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών.

Πρόσφατα, η εταιρία μας πιστοποιήθηκε τόσο κατά EN ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), όσο και κατά EN ISO 37001:2016 (Σύστημα κατά της Διαφθοράς).

Πιστοποίηση Προϊόντων

Στα πλαίσια της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η κατασκευή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων της ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων, διασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή προϊόντων (αντλιών και διανομέων) σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις.

Η υλοποίηση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας γίνεται μετά από εμπεριστατωμένο σχεδιασμό και μελέτη του τμήματος Σχεδιασμού και Πιστοποίησης, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις για την ασφαλή χρήση των αντλιών και διανομέων στο περιβάλλον εκρήξιμων ατμοσφαιρών.

Όταν ένα προϊόν, αντλία ή διανομέας, εξεταστεί από κάποιον Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο φορέα και βρεθεί σύμφωνο με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που βρίσκουν εφαρμογή σε αυτό, τότε ο κατασκευαστής μπορεί να επιθέσει τη σήμανση «CE» στο προϊόν. Η παρουσία της σήμανσης «CE» δηλώνει την πιστότητα του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις, και τότε το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά.   

Όσον αφορά τις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων, η κύρια Ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία πρέπει να συμμορφώνονται είναι η οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 η οποία μπήκε σε ισχύ την 20η Απριλίου 2016 και είναι γνωστή ως οδηγία «ΑΤΕΧ».

Μαζί με την Ευρωπαϊκή οδηγία «ΑΤΕΧ», οι αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων εμπίπτουν και στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τα όργανα μετρήσεων η οποία μπήκε σε ισχύ την 20η Απριλίου 2016 και είναι γνωστή ως οδηγία «MID».

Πιστοποίηση Παραγωγής

Η Εταιρία ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, τελική επιθεώρηση και δοκιμές των αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπόκειται στην επιτήρηση υπό την ευθύνη Ευρωπαϊκού κοινοποιημένου φορέα με σκοπό τη διασφάλιση ότι η Εταιρία πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015.

Συγκεκριμένα η Εταιρία ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. επιτηρείται μια φορά ετησίως από τον Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα National Measurement Office (NMO) αναφορικά με τις απαιτήσεις της οδηγίας «MID» και επιτηρείται ανά τριετία από τον Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα INTERTEK αναφορικά με τις απαιτήσεις της οδηγίας «ATEX». Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. επιτηρείται μια φορά ετησίως από το Ελληνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού κοινοποιημένου φορέα TUV NORD CERT Gmbh.