Ερευνα & Ανάπτυξη

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης κατέχει κομβική και δεσπόζουσα θέση στην Εταιρία, καθώς ενσωματώνει στο τελικό προϊόν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας, δίνοντας τις βέλτιστες και πλέον καινοτόμες λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

Η Οργανωτική Δομή του Τμήματος περιλαμβάνει δύο Ομάδες Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, μία για τα Μηχανολογικά, και μία για τα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Η στελέχωση των ομάδων περιλαμβάνει έμπειρους και με υψηλή εξειδίκευση Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Τεχνολόγους.

Το Επιστημονικό και Τεχνικό δυναμικό του Τμήματος χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα σχεδιαστικά πακέτα λογισμικού, διασφαλίζοντας έτσι υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία στο σχεδιασμό τόσο του τελικού προϊόντος, όσο και των συνθετικών του μερών.

Κάθε ιδιαίτερη απαίτηση πελάτη που δεν εμπεριέχεται στο βασικό σχεδιασμό του προϊόντος μελετάται αναλυτικά, και εφόσον είναι εφικτό τεχνικά και νομικά / κανονιστικά, ικανοποιείται.

Αντικείμενο του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελεί και η πιστοποίηση των προϊόντων κατά τα Διεθνή πρότυπα που καλύπτουν τον τομέα στον οποίο η Εταιρία δραστηριοποιείται. Τα προϊόντα μας φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις κατά ΑΤΕΧ & MID που είναι προαπαιτούμενα για την ασφαλή αλλά και μετρολογικά ορθή λειτουργία τους.

Ερευνα & Ανάπτυξη